Szanowni Państwo

w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz nastrojami społecznymi w kraju dotyczącymi koronawirusa, które będą miały wpływ na frekwencję podczas naszego wydarzenia oraz zaleceniami Wojewody Dolnoślaskiego, który informuje o koniecznej OPDOWIEDZIALANOŚCI  organizatorów konferencji informujemy, że konferencja XI Eko Wyzwania zostaje przełożona na 21.04.2020  także wtorek), Hotel Terminal, Wrocław w całości z zachowaniem programu konferencji i udziałem partnerów związanych z Organizatorem umową.

Decyzja Organizatora wydarzenia wynika z zaistnienia siły wyższej, zobowiązującej go do przełożenia wydarzenia dla dobra partnerów i uczestników konferencji.

Organizator w związku z zaistniałą sytuacją wyższą obawia się niskiej frekwencji na wydarzeniu w związku z licznymi emialami, odwołującymi uczestnictwo w konferencji już zarejestrowanych uczestników tj. przedstawicieli firm i urzędów, zdecydował się  o nowym terminie XI Eko Wyzwań. Zależy nam na zapewnieniu naszym Partnerom zachowania najwyższych standardów, co w obecnej sytuacji może być znacznie utrudnione i niezależne od Organizatora.

Powołując się na oświadczenie Wojewody oraz zapis w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą §8: Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą. Dla potrzeb niniejszej umowy siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w tym odwołanie Spotkania z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych wydarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Wykonawcę staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c.

Jesteśmy odpowiedzialną firmą, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić partnerom realizację umowy na najwyższym poziomie z zachowaniem bezpieczeństwa, dlatego przekładamy konferencję na inny, sprzyjający nastrojom społecznym termin (21.04.2020).

Aldona Ziółkowska- Bielewicz

Prezeska Zarządu Hornet4

Organizator Eko Wyzwań